Generalforsamling

Generalforsamling i Brønderslev Markedsforening

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Brønderslev Markedsforening
Onsdag den 24. november 2021, kl. 19.30
i Brønderslev Badmintons Klubs lokaler, Nordens Allè 62, 9700 Brønderslev

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af optagelse af nye foreninger
3. Markedsudvalgets beretning for det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Godkendelse af fordeling af det evt. overskud
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand (ulige år)
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
10. Valg af revisor og en revisorsuppleant
11. Eventuelt.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være Markedsudvalget, Fynsgade 4, 9700
Brønderslev, i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. d. 3. november 2021.

Med venlig hilsen
Markedsudvalget.

 

 

 

 

Velkommen til

Store Brønderslev Marked . 

3.sept – 6. sept. 2021 

Til Kræmmerne ved Store Brønderslev Marked. 

Brønderslev, den 1. april  2021 

STORE BRØNDERSLEV MARKED 2021 

Markedsudvalget kan i år tilbyde alle kræmmere, der havde stade på marked 2019 stadeplads på STORE BRØNDERSLEV MARKED 2021, der afholdes i dagene fra d. 3 september til d. 6. september 2021. (Begge dage inkl.)

STORE BRØNDERSLEV MARKED er Nordjyllands største efterårsmarked. Vi vil gøre hvad vi kan, for at det bliver godt vejr, idet et marked med høj sol altid er at foretrække.

Vi har allerede på nuværende tidspunkt sporet stor interesse fra kræmmere til dette års marked, og en meget stor del af pladserne er allerede på nuværende tidspunkt besat. Derfor er indbydelsen til de kræmmere, der ikke deltog i 2018, udsendt med det forbehold, at der er ledige pladser.

Som tidligere har der været mulighed for forudbestilling af pladser ved det forrige års marked, men for at få de aktuelle ønsker frem, SKAL du i egen interesse snarest og senest 16. maj returnere vedlagte tilmeldingsblanket. Tilmelding kan derfor kun sikres ved returnering af vedlagte tilmeldings-blanket, og skal uanset forudbestilling og/eller forud betalt depositum og stadeleje, tilbagesendes i udfyldt stand. Hvis du sender pr. telefax kan fax 98 80 02 66 anvendes. 

Af hensyn til besætning/fordeling af pladserne under hele markedet, alle 4 dage inkl. mandag, er der gjort plads på tilmeldingsblanketten for afkrydsning  i feltet, “Er på pladsen mandag” – Ja/Nej.” Vi stopper først mandag kl. 22.00 og vi ser gerne, at aktiviteten er der helt til da.

Det er vigtigt afkrydsningen foretages korrekt idet du modsat kan forvente at blive anvist plads andetsteds næste år. Brandmyndighederne ønsker, at vi har overblik over, hvor på pladsen der er sovende, hvorfor det i givet fald også bedes markeret.

Skat og Erhvervsstyrelsen kræver, at vi har CVR-numre på alle kræmmere, der har et sådant. Så hvis du har et sådan, så påfør det venligst.

Vejrliget er meget afgørende i efteråret. Vi har fået lavet yderligere kørevej, men markedsudvalget forbeholder sig fortsat ret til, at spærre pladsen af for kørende under markedet, hvis vejrliget gør det vanskeligt at køre på pladsen, eller kørsel ødelægger pladsen for de gående.

Depositum på kr.100,00 skal være indbetalt før der kan forventes pladstildeling. Er beløbet således ikke allerede indbetalt sidste år, bedes det betalt snarest og inden 15. maj 2019. Det fremgår af vedlagte indbetalingskort, hvis du ikke har betalt.  Beløbet kan også med navn og stadenummer m.v. indbetales til Spar Nord Bank reg. 9028 – konto 457 53 70565.

Det er VIGTIGT ! at du snarest returnerer vedlagte tilmeldingsblanket i udfyldt stand, idet pladserne vil blive tildelt i den rækkefølge betaling af depositum og tilmelding modtages. Vær venligst også opmærksom på, at de varegrupper du sælger, er rettet til, således at vi kan sikre mangfoldigheden og en rimelig konkurrencesituationen indbyrdes – vigtigt at vi fordeler kræmmerne således at der ikke er for mange med samme varer lige op ad hinanden.  Så husk at rette til, således at det er de rigtige varegrupper der fremgår – ikke nødvendigvis det du solgte for år tilbage.

Midt i juni måned udsender vi endelig stadepladsanvisning sammen med faktura og indbetalingskort for opkrævning af stadelejen. Prisen er fortsat kr. 275,- pr. meter facade .  Vi gør allerede nu opmærksom på, at der er indført et miljøgebyr på kr. 40,- pr. stade som vil blive opkrævet sammen med den endelig stadeleje i juni.

Overnatning for kræmmere m.v.

Vi kan ikke tilbyde egentlig camping i Brønderslev, men der vil være mulighed for opstilling af campingvogne i Nørregade, umiddelbart bag den store parkeringsplads. Men der er begrænset antal pladser, hvorfor en meddelelse om dette, bedes givet i god tid til os. Der vil blive et mindre gebyr. Markedets parkeringsplads må kun efter aftale og betaling af et gebyr på kr. 300,- (for hele markedet) anvendes til overnatning.  Endvidere gøres opmærksom på, at overnatning kan finde sted på vandrerhjemmet, som er beliggende i umiddelbar nærhed af markedspladsen og som siden sidst har lavet en hel ny bygning. Såfremt dette ønskes, skal der foretages pladsbestilling på telefon nr.98821500.

Salgsboder 

For salgsboder er prisen uændret  kr. 275,– pr. facademeter i ca. 6 meters dybde. Almindelig 230/400 V el-tilslutning og forbrug er inkluderet i prisen. El-tilslutningen foretages fra sikringsskabe placeret med ca. 60 meters afstand. Medbring derfor forlængerkabler ca. 40 meter, og stik.

Såfremt parkering ikke finder sted på selve stadepladsen, kan parkeringskort købes for  kr.80,-. Kortet kan benyttes alle fire markedsdage, og giver fri parkering for en bil på markeds parkeringsplads.

Salgsboder skal være opstillet senest lørdag den 4. september kl. 10.00. Vi skal dog opfordre til, at man er klar allerede fredag, og salgsboder kan åbne allerede fredag kl. 12.00. Forinden skal stadelejen i.h.t. faktura være indbetalt. Den sidste rettidige indbetalingsdato vil være anført på fakturaen. Ubetalte pladser, og pladser der ikke er besat inden dette tidspunkt, vil blive søgt solgt til anden side. Vi ser meget gerne, at man melder sin ankomst på kontoret, idet der vil blive udleveret et stadenummer til opsætning på salgsboden.

For god ordens skyld, skal vi erindre om, at vore kræmmergader ikke er ret brede, og derfor af beredskabsmæssige årsager ikke må anvendes til vareudstilling, parkering eller andet lignende. Der skal være fri passage. Vi går ud fra, at alle medvirker til en sikker og uproble-matisk afvikling af markedet. Brandfarlige varer skal behandles og opbevares efter de retningslinjer som udstedes af beredskabsmyndighederne.

Certifikation af telte.

Det er den enkelte kræmmers ansvar, at det telt der anvendes, opfylder de gældende regler, og at nødvendige godkendelser på forlangende kan forevises. Ellers risikeres det, at beredskabet forbyder brug, hvilket jo vil være særdeles uheldigt for dig som kræmmer, men også for Store Brønderslev Marked.

Vi gør opmærksom på, at der fra salgsboderne ikke må sælges madvarer som  is, pølser, vafler, slik og lignende, ligesom der heller ikke må sælges drikkevarer.

Overskridelse af dette kan medføre omgående bortvisning fra pladsen og pladsudvalget forbeholder sig ret til at sælge pladsen til anden side. Som de sidste år er det ikke tilladt at sælge soft-guns, til sikkerhed for os alle, ligesom ”stink/prutposer” ej heller vil blive accepteret.

Salg af ulovlige varer – kopivarer m.v.

Politiet har overfor os indskærpet, at der ikke må sælges kopivarer på markedet, og at sælgere heraf, risikerer sanktioner.

Vi vil gerne bakke op om den holdning og skal kraftigt opfordre til, at alle kræmmere har styr på oprindelsen og lovligheden af de varer de medtager og sælger.

Der er på markedspladsen opstillet renovationsspande og containere. Hjælp selv med til at holde pladsen ren.

Endvidere bemærkes, at stadepladserne ikke må overdrages til andre eller ”fremlejes” uden Markedsudvalget på forhånd har godkendt og registreret dette.

Markedsudvalget påtager sig intet ansvar for de opstillede og udstillede effekter. Der vil dog blive etableret opsyn på pladsen fredag, lørdag og søndag nat.

Kræmmere med plads i selve Frederiksgade. 

Frederiksgade er jo en helt normal gade, og denne lukkes først af for normal trafik i løbet af onsdag aften, og åbner igen for trafik tirsdag den 3.

Så de kræmmere der har plads i Frederiksgade, bedes indordne opsætning og nedtagning af telte herefter.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos:                              Brønderslev Markedsforening

Fynsgade 4, 9700 Brønderslev

Telefon 98 82 46 64

ligesom vor hjemmeside: http://www.bronderslev-marked.dk/ løbende opdateres. Al kræmmerkontakt bedes dog foretaget via vores hjemmeside, e-mail : (post@bronderslev-marked.dk) eller telefon.

Kræmmerkontakt via facebook frabedes venligst.

Med venlig hilsen og på gensyn

Markedsudvalget

Henrik Kusk                                                      Morten Bruun Jacobsen

Kræmmerkontakt                                     Kasserer