Beredskabsplan for Brønderslev Marked

Beredskabs- &

Sikkerhedsplan.

 

Store Brønderslev Marked.

 

30.08.2019-02.09.2019.

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse.

Forord til sikkerheds og beredskabsplan.

Brønderslev Marked

Arrangør & arrangørens organisation

Kommunikation i organisation og med gæster

Historik – med fokus på sikkerhed, ulykker og beredskab

Generel sikkerhedsvurdering af Brønderslev Marked

Risikoidentifikation

Risiokoanalyse

Risiokovurdering

Risiko før, under og efter markedet

Beredskabsplan

Operationelt niveau, systemmæssigt

Systembeskrivelse

Niveauer for vurdering risikovurdering

Normal risikoniveau

Udvidet risikoniveau

Kriseniveau

Gennemførsel af handlinger

 

 

 

Bilag:

Kort over markedsplads

Instrukskort til vagten i kontorvognen (beredskab og praktiske anvisninger)

Version 27.08.19

 

Forord til sikkerheds og beredskabsplan.

Nærværende beredskabsplan, har til formål at samle de overvejelser og de beslutninger som Markedsudvalget ved Brønderslev Marked, herunder sikkerhedsudvalgets, overvejelser, ansvisninger og beslutninger, ang. den sikkerhedsmæssige side af afviklingen af Store Brønderslev Marked.

 

Planen er udfærdiget til årets marked, men er en del af en løbende proces, hvor der bla. Sker indarbejdelse af de øgede krav, som kommer til sikkerhed og sikkerhedsplaner for offentlige arrangementer.

 

Plan er lavet af ”lægfolk” og skal give primært ”lægfolk” anvisninger om mulige handlinger til at undgå, at der sker større skader på personer eller materiel end højst muligt, samt af organisationen Brønderslev Marked er klar til at træffe beslutninger og til at handle herefter.

 

Planen er godkendt af Store Brønderslev Markeds sikkerhedsudvalgt og forelagt det samlede markedsudvalg. Den vil blive bilagt ansøgning om beredskabs- og brandgodkendelse, som udvalgets plan. Det er væsentligt at påpege, at planen ikke er stationær, men udtryk for det stade, som vi er på p.t. med hensyn til de berørte emner.

 

Beredskabs/sikkerhedsudvalget består af:

Markedsudvalgets formand Carsten Overgaard Sørensen (ansvarlig)

Markedsudvalgs medlem Morten Bruun Jacobsen (planlægning m.v.)

Markedsudvalgsmedlem Henrik Christensen (praktisk udførende)

Tidl. Beredskabsinspektør Preben Jensen (ekstern beredskabsansvarlig)

 

Brønderslev, den  27.08. 2019

 

 

Brønderslev Marked

Brønderslev Marked – eller rettere Store Brønderslev Marked – er Nordjyllands største efterårsmarked, og afholdes først i september hvert år – det er den første mandag i september der bestemmer tidspunktet for afholdelsen, som sker fra fredag eftermiddag til mandag aften.

Markedet afholdes på Markedspladen i Brønderslev, som er beliggende midt i byen i området mellem Frederikgade, Knudsgade, Markedsvej og Dannebrogsgade.

Kørselsadgang sker ad Frederiksgade, som under markedet lukkes af og er en del af Markedspladsen.

Markedet er et kombineret kræmmer og hestemarked, og udover disse to aktiviteter, er der et større tivoliområde, som er udlejet til Nordisk Tivolipark, samt et område med udstilling af makiner (veterantraktorer m.v.). Herudover er der servicetelte, herunder øl-telt, diverse madsalgsvogne.

Der er løbende under markedet optrædende, primært på to udendørs scener, på scenen i øl-teltet samt i mindre omfang i gader og på pladser (Walk-around)

Markedet anvender som parkeringsplads dels den parkeringsplads, der er ved Brønderslev Hallen, dels det gamle Stadion som er beliggende umiddelbart vest for Markedspladsen.

Det er tilladt, dels med biler til hestepladsen, dels til biler med vare til kræmmere, at køre ind på selve markedspladsen, idet alt indkørsel naturligvis skal ske med respekt for de gående og de aktiviteter der er på området.

Der er fri indgang til markedet. Derfor er der heller ikke et nøje overblik over, hvormange gæster der er, men det antages, at der i løbet af de 4 dage er mere end 100.000 gæster – en del er dog gengangere, idet markedet bygger på at være et markedet i stor omfang for borgerne i Brønderslev samt tidligere Brønderslev Borgere,

 

 

 

Arrangør & arrangørens organisation

Store Brønderslev Markeds drives af en markedsforening, som har godt 20 medlemmer – det er byens idræts – spejder og humanitære foreninger.

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse – ”Markedsudvalget” som har til formål at planlægges og gennemføre afholdelsen af markedet.

Udvalget består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne af medlemsforeningerne ligesom der er en suppleant, som i dagligt arbejde betragtes som alle andre medlemmer af udvalget.

Herudover er der enkelte ”hjælpere” som specielt med praktiske opgaver hjælper markedsudvalget, ligesom en fagkyndig deltager med beredskabsmæssige gøremål.

Markedsudvalget er ansvarlig for

 • Planlægning af markedet
 • Gennemførsel af markedet
 • Ansøgning om tilladelse til afholdelse af markedet
  • Brug af offentlige arealer
  • Lukning af gader
  • Skilteopsætning og skilteplaner
  • Ændring af parkeringsarealer
  • Tilladelse til afholdelse af optog gennem byen
  • Beredskabsgodkendelse
  • Tilladelse til udstilling af dyr
  • Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen
  • Anmeldelse af musikbrug til Koda

Markedsudvalget er derimod ikke ansvarlig for den aktivitet, som drives af de ”lejere” som lejer en stade på markedet.’

Det er uafhængigt af om det er

 • De medlemsforeninger der bla, driver øltelet og pub-telet
 • De medlemsforeninger der lejer stade til madservering
 • De kæmmer der sælger vare af forskellig art på markedet
 • Den drift som tivoliet driver.

Markedsudvalget erkender sin pligt til som hovedarrangør, at sørge for at hele markedet afvikles i en god og sikker ånd, og det er udvalgets opgave, gennem dialog og kontrol, at sørge for at specielt den del af markedsdriften der kan blive forenet med markeds-foreningen kan se på forsvarlig måde.

Det betyder, at udvalget bla.

 • Kontrollerer, at der er givet polititilladelse til restaurationsdrift og udskænkning
 • At medlemsrelaterede madsalgssteder er bekendt med regler om hygiejne samt at man har det krævede udstyr til brandbekæmpelse.

Omvendt blander udvalget sig ikke under markedet i, at f.eks.tivoliet har de nødvendige tilladelser idet det er et kontrakts, ligesom markedsudvalget kun hvis der kommer sikkerhedsmæssige henvendelser vedr. driften af medlemsforeningers boder, vil blande sig heri under markedet.

Markedsforeningen er ansvarsforsikret i Tryg Forsikring for arrangøransvar og policen er dækningsmæssigt tilpasset krav for politi og beredskabsmyndigheder.

 

Kommunikation i organisation og med gæster

Markedet annoncerer i medier – trykte såvel som elektroniske af mange forskellige slags – afholdelsen af markedet samt det planlagte program.

Adgang til markedet er gratis, og som udgangspunkt åbent for alle og enhver.

Under afviklingen af markedet sker kommunikation primært på to måder:

 

– der er opsat informationsanlæg med højtalere, som nogenlunde vil kunne dække markedspladsen

– via direkte telefonisk kontakt til medlemmer af Markedsudvalget, hjælpere samt øl-telt og kontaktperson i tivoliet.

 

 

Historik – med fokus på sikkerhed, ulykker og beredskab

 

Store Brønderslev var da Estrup var conseispræsident, stævne for et stort slag mellem bønder og gendarmer, men siden er der faldet betydeligt mere ro over afviklingen af Brønderslev Marked.

Markedet er som beskrevet et bymarked, som markedsføres som ”Danmarks hyggeligste marked” – det er ikke kun en floskel, men der den del af sandhed heri, at markedet har tradition for en rolig afvikling.

Omvendt er det klart, at 2-3 aftener med fulde huse i øl-teltet kan gøre, at der bliver et enkelt slagsmål enten i teltet eller på vej dertil eller derfra.

Ølteltet hyrer vagter ind til at holde ro og orden, ligesom markedsforeningen har hyret vagter, der runderer på pladsen hele natten.

Runderingen foretages med hunde, men det er ikke godkendt vagthunde, så hundene er mere af symbolsk karakter.

Men det betyder, at der

 • Sker en vis sikring hvis der sker uheld om natten
 • Er opsyn for undgåelse af tyveri
 • Er voksent opsyn hvis unge på vej hjem, ”fare vildt” og ikke kan finde hjem
 • Mulighed for hidkaldelse af politi og brandmyndigheder, hvis det anses som nødvendigt
 • Opsyn med hest, og mulig hidkaldelse af tilsynsførende dyrlæge.

 

Generel sikkerhedsvurdering af Brønderslev Marked

Markedsudvalget skal søge at foretage en konkret sikkerhed- og rikovurdering af det marked, som skal afvikles i 2019.

Risikoidentifikation

Markedsudvalget ser flere former for risiko i forbindelse med afviklingen af Brønderslev Marked.

 1. General risiko

Det er et faktum, at med den udvikling der gennem de sidste år har været i Europa med hensyn til terrorisme, race og religionsrelaterede overfald m.v. er der en general risiko for at noget sådant kan ske også under afviklingen af Brønderslev Marked

 

 1. Risiko som følge af de aktiviteter der lave

Der er en risiko, for at mennesker kan komme til skade, når et så stort antal mennesker mødes og samles på så relativ lille plads.

 

Øl-telt, tvioli samt overfyldte markedsgader er alle aspekter som kan have indflydelse

 

Det samme er udskænkning af øl og alkohol

 

 1. Risiko som følge af manglende agtpågivenhed fra arrangørens side

 

Risikoanalyse

Ad. 1             Generel risiko.

Den derved indbyggede risiko findes og må på helt overordnet plan tages i agt.

 

Ad. 2             Risiko som følge af arrangement

Mange mennesker er samlet og der er en risiko derved. Det følger af forholdets natur.

Risiko kan minimineres ved planer, beredskab og agtpågivenhed.

Ad 3.             Risiko grundet manglende agtpågivenhed.

Det kan være særdeles risikobefængt, hvis vi ikke tager vores opgave som arrangør alvorligt.

 

Risikovurdering

Ad. 1             General risiko.

Det er ikke markedsudvalgtes vurdering, at vi er specielt i nogen høj risiko generelt. Angrebet på julemarkedet i Berlin kan være argument om det modsatte, men det er stadig vor vurdering, at der er langt – mentalt og sikkerhedsmæssigt – mellem en metropol og en mindre Dansk provinsby. Men vi må ikke glemme den potentielle risiko der har vist sig.

Ad. 2             Risiko som følge af gennemførsel af arrangementet.

Det er afgjort et punkt, som skal bearbejdes i planen for minimering af risikoen for afvikling af Brønderslev Marked.

Der skal planlægges tiltag som minimerer risikoen.

 

Ad. 3             Risiko grundet manglende agtpågivenhed.

Markedsudvalget er alle erfarne, voksne personer, som gennem en længere årrække har udført dels arbejde med at arrangerer Brønderslev Marked, dels gennem erhverv og fritidsaktiviteter har arbejdet med, at gennemføre aktiviteter sikkert og på god og ordentlig vis.

Der er altid en risiko, men med det nuværende markedsudvalg, vurderes der ikke nogen udtalt risiko.

 

Risiko før, under og efter markedet

 

Nærværende plan omhandler afvikling af Brønderslev Marked.

Der er både risiko for under og efter markedet, men planen har sit helt klare fokus på vurdering om minimering af risikoen under afviklingen af markedet.

Der er således ikke lavet planer for, hvorledes at

 • Etablering af markedsplads
 • Opstilling af telte
 • Opsætning af scener
 • Opstilling af henvisningsskilte
 • Opmærkning af stadepladser
 • Opsætning af servicevogne
 • Opsætning af skilte og lygtepæle
 • Tilslutning af el, sker ved autoriseret el.-installatør antaget af markedsudvalget

 

sker, men markedsudvalget overlader disse opgaver til ansvarlige medlemmer af udvalget, som udover ansvar for faglig udførsel også har det fulde ansvar for de sikkerhedsmæssige side af udførslen.

Der opsættes henvisningsskilte ved byens indfaldsveje. Dette ser på tidspunkt, hvor trafikken er mindst muligt og sker ved markering med katastrofeblink.

Alle skifte er fuldsvejsede skilte, som dels nedgraves, dels strammes op med store teltpløkker nedbanket. Før og under markedet sker der en løbende kontrol fra markedsudvalgets 7 medlemmer at, at der ikke er sket noget med disse.

 

Beredskabsplan

Operationelt niveau, systemmæssigt

Afspærring før markedet,

For markedet opstilles skilte, som forbyder indkørsel ad Frederikgade. Gaden afspærres fra tirsdag inden markedet til dagen efter markedet.

Der opsættes bomme, som fastgøres/låses, men som ikke umuliggør indkørsel med beredskabskøretøjer. Alle medlemmer af markedsudvalget har mulighed for at låse bommene op.

Biler der ikke har noget at gøre servicemæssigt på markedet, afvises og henvises til parkeringspladsen.

Alle biler der køre på pladsen, skal udvise allerstørste agtpågivenhed. Overtrædelse heraf medfører på påkrav af et markedsudvalgsmedlem øjeblikkeligt og permanet indkørselsforbud.

Vagt i Markedskontoret

Markedskontoret er placeret centralt ved indgangen til markedet.

Kontoret er under markedet fra kl. 7 til 2.00 (fredag og lørdag) – dog kun til kl. 23 til søndag og kl 22 mandag bemandet med min. to vagthavende.

Når vagten lukker overtages vagten af hundevagten, som har adgang til markedskontoret og i øvrigt – se senere – runderer på pladsen. Vagten er der til morgenvagten kommer kl. 7.00

Kontorvagten er ansvarlig for, at afvikling sker sikker og roligt, samt at denne beredskabsplan følges hvis der påstår problemer eller episoder, der er omfattet af sikkerhedsberedskabet.’

Der er alm. Førstehjælpskasse, hovedpinepiller, brandslukkere og brandtæpper på kontoret – primært til udlevering når sammeritvagten ikke har åben. Markedet har en hjertestarte. Er den ikke på markedskontoret, er der opslag om hvor den er (øl-teltet eller lign).

Hundevagt

Der er aftale med Schøferhundeklubben om rundering på pladsen, nat efter fredag, lørdag og søndag. Hundevagten har adgang til markedskontoret, og runderer på pladsen med hunde hele natten frem til kl. 6.00 hvor morgenvagten møder ind.

Hunde er alene med af syns skyld, idet der ikke er søgt eller tænkes anvendt hunde til tilbageholdelse af personer eller andet.

Vagterne har til opgave, at udføre

 • Brandvagt på pladsen
 • At observerer også for brand, på de steder hvor kræmmere eller andre lovligt sover eller opholder og om natten
 • At lave en vis forebyggelse for tyveri
 • At hjælpe gæster, der har hjælpbehov
 • At overvåg at der er roligt på hestepladsen

Opstår derunder en vagt problemer alameres der nødvendig hjælp som kan være

 • Markeds beredskabsudvalg
 • Politiet
 • Ambulance
 • Brandvæsen
 • Forældre til mindreårige

Vagten føre et kort referat ind i markedsloggen der er beliggende på markedskontoret.

Sammeritvagt (telefon 98 82 46 64)

Markedsudvalget har for udførsel af sammeritarbejde – sår, bistik og anden nødvendig førstehjælp – engageret forskellige  Samaritterne som efter særlig plan udføre arbejdet, efter at Røde Kors meldte fra mindre end en uge inden markedet.

De har selvstændig tilholdssted umiddelbart udenfor markedskontoret.

Der er åben fra ca. 10 til 20, hvorefter vagten i kontorvognen tager over

Rundering

Som led i beredskabet runderer markedsudvalgte min. 2 gange på hele pladsen for at sikre, at alle veje er fri for permanente forhindringer for redningskøretøjer.

Rundering noteres på loggen.

Ved rundering fredsag eftermiddag kontrolleres alle medlemsforeningers brandudstyr. Såfremt der ikke sker opfølgning, kan markedsudvalget lukke en madbod indtil forholdet er iorden.

Højtaler

Information af serviceoplysninger og beredskabsmeddelelser sker via de opsatte højtalere.

Fra markedskontoret kan der meldes ud til hele markedspladsen.

Er der beredskabsbeskeder, ringes tillige til øl-teltet samt til Nordisk Tivolipark med samme information for oplæsning her, samt for information.

Telefonlister

Alle nødvendige telefonnumre findes på hovedtelefonslisten, som hænger i receptionen i markedskontoret.

Plan for modtagelse af ambulance og brandkøretøjer og håndtering af alvorlige beredskabsskader.

Sker der alamering med udrykning af ambulance, politi eller brand anmodes om samling ved markedskontoret.

Er der tale om større skade hvor flere er involveret eller brand, alameres markedets beredskabsudvalg straks, og når 2 medlemmer heraf er tilstede, overtager de vagten/ansvaret. Et medlem bliver ved kontoret og koordinerer indsatsen herfra, ligesom et andet medlem udfører service for redning. Det betyder, at vedkommende følger brandvæsen /ambulance med at finde frem til skadesstedet.

De to medlemmer afgøre med det samme om skaden skal have betydning for markedets afvikling, herunder rydning af pladsen.

Såfremt det vurderes nødvendigt at ryde pladsen, sker dette jf. procedurer herfor, o først og fremmest i god ro og orden. Hele markedsudvalget hidkaldes for praktisk hjælp heraf, alt under ledelse af de to vagthavende fra beredskabsudvalget.

Tilsynsførende dyrlæge

Markedsudvalget har en tilknyttet tilsynsførende dyrlæge der på vegne af myndighederne føre opsyn med heste og øvrige dyr.

Dyrlæges anvisninger skal følges af alle – markedsudvalg, hestehandlere og andre gæster – og står ikke til diskussion under markedet.

Problemer med hesteaktivister, henvises ligeledes til tilsynsførende dyrlæge, hvis ikke disse kan tales til ro/fornuft af markedsudvalget. Undgå i videst muligt omfang konflikter.

Markeds dyreansvarlige tager sig i først omgang af dialog af kritisk art vedr. dyr, behandling af dyr og lign.

Han er også ansvarlig for, at beredskab for indendørs overnatning m.v. af dyr er mulig, samt at der til enhver tid er frisk vand på hestepladsen.

 

Camping.

Der er ikke campingplads under Brønderslev Marked.

En række kræmmere bor på deres stader, en række opstiller campingvogn på parkeringspladsen og endeligt opstilles et mindre antal gæster vogne del i nordenden af hestepladsen, dels i vesteneden af parkeringspladsen (mod Nørregade).

Der opkræves betaling for alle. Ved campingvognene på nordenden af pladsen og mod vest, opstilles der brand materiale og skiltning heraf.

Opstilling sker helt på de enkelte campingvognsbrugeres egen risiko, og det indskærpes, at  normal sikkerhedsafstand mellem vogne skal overholdes, ligesom det ikke er tilladt at udlede toiletvand m.v. andet end i de godkendt afløb hertil.

Risiko efter markedet.

Markedsudvalget sørger for, at markedspladsen straks efter markedet ryddes.

Affald fjernes autoriseret dagen efter markedet.

Skifte nedtages i ugen efter markedet – på samme måde som de er opstillet, og lygtepæle nedtages.

Vand og strøm afbrydes centralt.

Systembeskrivelse

Niveauer for vurdering risikovurdering

Normalt risikoniveau

Inden afviklingen af årets marked – fredag formiddag – foretages myndighedsgodkendelse af markedet. Dette sker sammen med mindst to medlemmer af markeds beredskabsudvalg.

Som opfølgning på denne godkendelse laves en generel risikovurdering, hvor programmet gennem gås og der laves de enkelte arrangementer gennemgås for vurdering.

Arrangementer med normal risikovurdering behandles med normal agtpågivenhed, men uden at der iværksættes særlige tiltag.

Normalt vil en række arrangementer kræve særlig indsats uden, at de vurderes som værende med en udvidet risikoniveau.

Dette er f.eks.

Optog med musik i byen og på pladsen. Handling; der afsættes følgevagt.

Fyrværkeri. Godkendelser kontrolleres. Sikkerhedsafstand kontrollere. Afmærkning. Preben Jensen gennemgår afspærringer inden affyring.

Hesteopvisning og traktortræk (plænetraktorer). Kontrol af sikkerhedsafstand til publikum. Deltagelse under opvisning for kontrol af at sikkerhedsafstand er opretholdt og afvikling sker ordentligt og roligt.

Optræden på scene. Ved kunstnere hvor der vurderes som risiko for tumult: optræden i rød markedsjakker ved selve arrangement og med ret og pligt til at  udvide myndig adfærd ved problemer.

Ølteltet og pub. Markedsudvalget observerer alene, idet de professionelle vagter forventes at udføre deres opgave valgt, evt. rydning m.v.

Udvidet risikoniveau.

Ændres sikkerhedsvurderingen til udvidet niveau, har vagthavende pligt til omgående at indkalde sikkerhedsudvalget – døgnet rundt.

Beslutninger i sikkerhedsudvalgt. 2 personer er beslutningsdygtige.

De to medlemmer træffer afgørelse om evt. yderligere indkaldelse og hvilke handlinger der skal foretages.

Det ene medlem af sikkerhedsudvalget følger aktiviteten på pladsen – med telefon og evt. nødvendig lys – mens den anden bliver i kontorvognen for evt. yderligere alarmering, indkaldelse m.v.

 

Markedsudvalget indkaldes.

Rydning af pladsen

Evakuering af pladsen sker efter de i beredskabsplanen nævnte optegnelser.

Udover direkte udgang af Frederiksgade mod syd og nord, kan sti mod Dannebrogsgade anvendes. Denne markeres ”Brandvej” og må ikke spærres. Der skiltes ved skiltning om at der er tale om en brandvej.

 

Sikkerhedsevaluering efter markedet.

Efter markedet, sker der evaluering af markedet også sikkerhedsmæssigt.

Eventuelle skadesanmeldelser til forsikring gennemgås.

Notater i Log og øvrige observationer anvendes til at forbedre systemet og indsatsten for efterfølgende års markeder.

 

Forbud og anbefalinger.

 

Stoffer

Stoffer.

Brug af medicin og stoffer udover receptpligtig medicin, accepteres ikke. Euforiserede stoffer er således ikke tillad, og brugere vil blive bedt om at forlade pladsen, og hvis situationen tilsiger det, tilkaldes politi.

 

Der har heldigvis ikke hidtil været større problemer af denne art.

 

Overholdelse af bestemmelser.

Markedsudvalget og den sikkerhedsansvarlige kontrollerer løbende, at det krævede udstyr er til stede og virker funktionsdygtigt.

 

 

Udskænkning.

Udskænkning til personer under 18 år er ifølge lovgivningen forbudt. Det har vi som markedsudvalg ingen anden holdning til, end at det skal følges.

Markedsforeningen har ikke bevilling, men det er alene BI og BBC som har de to salgssteder af øl og spiritus.

Markedsudvalget indskærper overfor sine medlemmer at loven følges, men foretager ikke en kontrol heraf, op påtager sig ikke et juridisk ansvar for den måde medlemsforeningerne udføre sin drift på.

Bilag:

Kort over markedsplads

Instrukskort til vagten i kontorvognen (beredskab og praktiske anvisninger)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

Sikkerhedsberedskab

 

Sikkerhedsfagligansvarlig

Preben Jensen

Ritaogpreben@jensen.mail.dk

Telefon 26 82 16 14

Formand

Carsten Overgaaard

Mcos@landnord.dk

Telefon 22 78 79 80

Praktisk sikkerhedsassistance

Henrik Christensen

Henrikchristensen1@hotmail.com

Telefon 40 87 56 85

 

Ansvarlig for beredskabsplan

Morten Bruun Jacobsen

mbj@gbjrevision.dk

Telefon 40 73 52 66

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

BRAND – vejledning for vagten

Hvis der indløber besked om brand eller brand på pladsen observeres:

 1. Alarmér Brandvæsenet pr. telefon ved at taste:
  112
  Oplys indkørsel over parkeringsplads  nærmest ved hallen (asfalteret) eller hvis man kommer fra nord: Via Stenberggade

Adresse oplyses : Markedspladsen, Frederiksgade 63, 9700 Brønderslev

 

2                           Der foretages varsling af personer der er brandtruet.

 

3                           Varsling af brandtruede sker enten ved direkte henvendelse eller ved opråb via kaldeanlæg. BEVAR ROEN OG UNDGÅ PANIK!

 1. Indkald markeds beredskabsudvalg. Carsten, Henrik C., Preben Jensen og Morten

5                           Er branden nær tivoli, kontaktes Wasil 24 23 12 18 alternativt Lars Winter 40401315

6                           Hvis branden er nær teltet/kroen, kontakt Tomas 22 68 95 53

7                           Sørg omgående for brandvæsenets
adgang til markedspladsen. stå og vent på indsatslederen, som dirigeres til brandområdet.

 

8                           Iværksæt rednings- og slukningsarbejde med forhåndenværende
slukningsredskaber.

 

 1. Brandvæsnets indsatsleder/køretøjer skal ved ankomsten til Markeds-kontoret  modtages af medlem af beredskabsudvalget, der skal oplyse om følgende:
  Brandens beliggenhed og omfang
  Personer, der ikke er kommet i sikkerhed.        

  

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

DYREAKTIVISTER

  

Hvis der under markedet kommer henvisninger fra dyreaktivister der mener at dyrenes forhold er for dårlige, kontaktes

 

Henrik Christensen 40 87 56 85 eller

 

Eller den tilsynsførende dyrlæge

 

Niels Søndergaard 30 99 02 88

 

Hesteproblemer iøvrigt.

 

Der er mulighed for opstaldning af heste i den gule hal på markedspladsen.

 

Praktisk kontaktes Henrik Chr 40 87 56 85

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

VAND SOM ER TIL VOLDSOM GENE GRUNDET REGN

  

Hvis der reel er oversvømmelse af veje og stader, skal der udlægges flis.

 

Aftal nærmere med HC, eller Chrisian fra markedsudvalget.

 

Der er aftalt med  Rasmus gartnerformand fra Kommunens vejvæsen… Er det helt galt, kan TK Skovservice, Troels Kristensen, Klovnhøjvej 44, Manna kontaktes..

 

Kontakt vognmand Kurt Larsen 30 96 04 82 – 98 26 18 03 for aftale om afhentning og evt. udlægning.

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

TOILETTER ER STOPPEDE

  

Kontakt HC Poulsen 60 80 10 15, Henrik Ch 40 87 56 85

Eller Christian Brønden.

 

Hvis Godik Toilet er helt defekt, kan Godik kontaktes på 70 20 18 16, efter aftale med HC.

 

Manglende rengøring: kontakt

BI ved Lenarth Pedersen 24 93 74 66

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

EL-Problemer

   

Undersøg problemet – send et medlem af praktisk udvalg ud og se om det er en simpel fejl, eller det kræver assistance fra el-installatør.

 

Hvis det ikke løses:

 

Kontakt aut. El-installatør Brønderslev Elteknik

 

Brønderslev El-teknik Jens                                           51 37 76 78

 

Alt.                 Vagttelefon                                               98 81 12 12

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

AFFALDS PROBLEMER

 Der tømmes affald hver morgen og 3 gange i løbet af dagen.

 Store mængder affald henvises til container ved den gule hal, eller indhegning bag kontorvogn.

 Akutte problemer:

Kontakt Michael Nielsen på 22 89 11 69

 

Renovatør er Sølvkær & Pedersen 98 82 08 11

 

Pladsen tømmes 3 gange pr. døgn for affald. (morgen tidligt, midtdag samt til aften.)

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

POLITI KRÆVET

  

Kontakt 112 ved alarm

 

Oplys hvor det kræves. Større problemer: sørg for at bommen i Frederiksgade er åben.

 

Alm. henvendelse (forespørgsler,  anmeldelser mv) : 114

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

RENGØRING M.V. TOILETTER

  

BI ved Lenarth Pedersen 24 93 74 66

 

Gælder også manglende toiletpapir m.v.

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

MARKEDSUDVALGET

 

Navn Adresse Fastnetnummer Mobilnummer Emailadresse
H.C.Poulsen

 

Hyldemorsvej 10 98823328 60821015 hclp160244@gmail.com
Henrik Kusk

 

Asgård 23 98822603 40591799 kusk@turbopost.dk
Michael Wittrup

 

Asgård 21 98820270 21208615 mich.wittrup@mail.tele.dk
Christian Brønden Tornerosevej 10 23 71 93 73 cbawake@gmail.com
Morten B. Jacobsen Søndergade 35 98821266 40735266 mbj@gbjrevision.dk
Henrik Christensen

 

Rømersvej 18 40875685 HenrikChristensen1@hotmail.com
Carsten Overgaard Bredgade 149 98821917 22787980 cos@post.tele.dk
Vakant

 

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

BETALING/GENBESTILLING

  

Hvis der er kræmmere eller andre, der ønsker at betale, udfærdiges kvittering og beløbet skrives i kassebogen.

 

Udlever kopi af kvittering

Genbestilling

 

Drejer det sig om genbestilling af plads til næste års marked, er der i mappen med genbestillingsformularer udfærdiget til alle der har stade i år. De sidder i stadenummer række.

 

Den tages ud, og der modtages kr. 200,- alternativ hele lejen (antal meter x 275,-). Der er et fakturerings/miljøgebyr  år – 40 kr.

 

Beløbet lægges i kassen og hele overdelen af genbestillingsform. Lægges i kassen, og skrives på dagsrapporten. Husk at få formularen rettet til.

 

Kræmmeren får kvitteringsdelen – altså den nederste 1/3 af formularer.

 

Spørgsmål: Henrik Kusk eller Morten 40 73 52 66.

 

I må ikke love andre end dem der stade i år, at der er plads næste år.

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

AMBULANCE

  

Hvis kontoret rekvirerer ambulance sker det på

 

Telefon 112

 

Oplys hvor på pladsen behovet er, og oplys at der køres ind over p-pladsen

 

Kontakt i Sammaritvagten.

 

(alternativt arrangeres åbning af bommen for enden af Frederiksgade)

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

VAGTPLAN

 

Vagtplan
2019 8.00-9.00 9.00-12.00 12.00-15.00 15.00-18.00 18.00-21.00 21.00 – lukning
Torsdag Henrik Kusk Henrik Kusk Henrik Kusk Michael Wittrup
29. august Annette Kusk Hanne Poulsen Christian Brønden
Fredag Henrik Kusk Annette Kusk Hanne Poulsen Lene Sørensen Carsten Overgaard H C Poulsen
30. august Conny Brønden SUS Annette Kusk Dorthe Wittrup Henrik Christensen
Lørdag Michael Wittrup Dorthe Wittrup Annette Kusk Lene Sørensen Morten Bruun Carsten Overgaard
31. august Henrik Kusk Hanne Poulsen Conny Brønden SUS Michael Wittrup Lene Sørensen
Søndag Michael Wittrup Hanne Poulsen Annette Kusk Dorthe Wittrup Henrik Christensen Henrik kusk Henrik Kusk
1. september Conny Brønden Lene Sørensen Conny Brønden Christian Brønden Annette Kusk
Mandag Michael Wittrup Annette Kusk Annette Kusk Dorthe Wittrup Carsten Overgaard Henrik Christensen
2. september Hanne Poulsen Hanne Poulsen SUS Lene Sørensen Morten Bruun
Conny Brønden Conny Brønden

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

VAND

  

Problemer med brugsvand:

Kontakt,  Henrik , eller HC

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

AFREGNING MED KUNSTNERER.

 

Hvis der skal afregnes med kunstnere m.v.

 

Kontakt Morten 40 73 52 66

 

Alternativt

 

Der er bagerst i den hvide genbestillingsmappe lavet foreløbige kvitteringer, og til nogle kunstnere check.

 

Udfyld det manglende (med rødt indstreget på blå kvitteringskopi) og få underskrift.

 

Den gule lægges i kassen og den hvide udleveres til kunstneren.

 

HUSK CPR eller CVR nummer. Det meget vigtigt…..

 

Er der penge i kassen kan beløbet udbetales kontant . Eller modtages kontonummer for overførsel.

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

SMÅSKADER

  

Hvis henvendelse vedr. småskader/hvepsestik m.v.:

 

Henvis til samarittere i vognen bag kontorvognen.

 

Der er hovedpinepiller i vagten i Markedskontoret.

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

DANKORT/MOBIL PAY

  

Hvis henvendelse om Dankort:

 

Kan bruges til hævning i det store telt og hos BI’s venners tombola. Henvis hertil!

 

Markedsforeningen har Mobilpay på telefon  68885

 

Bank for hævning:

 

Nærmest er Danske Bank i Nygade. Følg Frederiksgade, via Rådhusgade til banken.

Brønderslev Marked

 

BEREDSKABSKORT

PARKERING

  

Hvis problemer kontakt:

 

Fredag               Louise M. Jørgensen                 29424349 (12-20)

 

Lørdag               Lars Leer                                        40561888 (8-20)

 

Søndag              Torben Christensen                  20871888 (8-20)

 

Mandag            Lars Leer                                         (17-20)

Torben                                           (12-17)

 

Vagterne er i indbyrdes walki-talki kontakt.

 

Hver aften kommer vagttaskerne m.v. ind i kontorvognen. Disse lægges ugeneret men sikkert.

 

Om morgenen udleveres de til en uniformeret person uden kvittering.

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

SALG P-Billet

  

Hvis ønske om køb:

 

Udlever en mellemblå billet til hele markedet.

 

Indkræv 80,-

 

Beløbet skrives på kasserapporten for i dag.

 

Beløb lægges i kassen.

 

Må ikke udleveres uden betaling. Heller ikke til personer der har arbejde på markedspladsen .

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

SKAT OG ØVRIGE MYNDIGHEDER

  

Hvis offentlige myndigheder henvender sig i kontoret kontakts

 

Skat                                                 Morten 40735266

 

Fødevarereg. Kontrol

Salgsboder                                    Morten 40735266

 

Fødevarereg.kontrol

Dyr                                                   Henrik Christensen

 

Øvrige                                             Morten 40 73 52 66

 

Giv dem en kop kaffe eller en øl/vand!!!! Indtil den kaldte person kommer.

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

TIVOLI

  

Kontakt:

 

Nordisk Tivolipark

Lars Winter                                   telefon 40 40 13 15

Wasil                                               telefon 24 23 12 18 (primær kontakt)

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

TAXA

  

Der findes kun en taxa i Brønderslev Telefon 22 33 44 60 men lov ikke noget.

 

Ved bestilling oplys:

 

Navn på den Taxa er bestilt til

 

Bestilles til kontorvognen.

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

Læge

 

Lægevagten har telefon 70 15 03 00

 

Der er lægevagt på Hjørring Sygehus hvortil der henvises

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

PRESSEHENVENDELSE

  

Hvis pressen henvender sig, kontakt

 

Michael Vittrup

 

Eller

 

Carsten Overgaard

 

Uanset om det er lokalbladet eller TV2

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

FLAG    

 

De vagthavende sætter flaget

 

Kl. 8.00

 

Og tager det ned

 

Kl. 20.00

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

LØSE HESTE

 

KONTAKT Henrik Chr. 40 87 56 85

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

BRANDKONTROL

  

Udover at pladsen synes af brandmyndighederne inden markedet, sker der af Markedsudvalget en kontrol af forholdene.

 

Fredag eftermiddag gennemgås hele pladsen af min. To medlemmer af sikkerhedsudvalget.

 

Der kontrolleres, om alle madboder har:

 

6 kg håndslukkere indenfor godkendelsestiden

 

1 brandtæppe

 

Alle gader herunder kræmmergader gennemgås for oplagring af salgsvarer og andet der kan spærre adgang.

 

Efter denne gennemgang noteres det i loggen at gennemgangen er foretaget. Denne foretages min. En gang lørdag og søndag.

 

Løbende har alle udvalgsmedlemmer pligt til, at sørge for at varer der spærre redningsveje straks fjernes.

 

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

LOG

 

Der ligger en MARKEDSLOG i receptionen.

 

Her noteres alle henvendelser, som kan bruges til at gøre markedet bedre fremover, samt hændelser som vi kan have fordel af at have noteret.

 

Kontrol af slukningsudstyr fredag noteres i loggen.

 

Bedre at noterer for meget end for lidt.

 

Loggen gennemgås af udvalget efter markedet.

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

CAMPING.

 

Brønderslev Marked har i 2018 ikke mulighed for at tilbyde egentlig godkendt camping.

Der er søgt om tilladelse til opstilling af campingvogne i Nørregade ved det gamle kontor. Der opstilles brandbekæmpelsesudstyr og skilte, ligesom dette gøres ved campingvognene i markedets nordende.

Da det er gammel tradition, at der opstilles campingvogne, der efter hvad der er oplyst ikke bruges til overnatning langs nordsiden af pladsen, fortsætter dette på samme vilkår som hidtil. Alle aftaler vedr. dette laves gennem Henrik 40 87 56 85.

Der opstilles for hver 25 meter håndsprøjtebatteri (vandhane med slange, håndbatteri eller brandslukker). Dette kontrolleres løbende af Henrik.

Øvrige henvendelser vedr. camping kan – uden at det er reel camping – henvises til primært haven ved huset i Nørregade, alternativ pladsen foran.

Der skal være mindst 3 meter mellem hver enhed, og de krav der ville være på  en campingplads ang. Brandafstand m.v. skal overholdes.

Campisterne er forpligtede til, at sørge for, at der er min. En brandslukker for hver 25 meter.

Campister opfordres til at have røgalarm. Camping koster 300 kr. for hele markedet .

Campingvogne på p-pladsen må ikke benyttes til overnatning. Der betales for parkering 200,- for hele markedet, hvoraf kr. 80,- går til spejdernes markedsparkering.

Betaling sker til Henrik, og kvittering i form at label placeres i forrude eller på spjalt. (synligt). Der er i pengekassen små selvklæbende mærker til campingvognens forrude/spjalt. Disse tages, penge skrives på sedlen i kassen.

Dem der skal holde i Nørregade, skal henvises til pladsen af vagten.

 

 

 

 

 

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

BORTKOMNE BØRN 

Bortkomne børn skal afleveres i kontorvognen

Forældre kaldes over kaldeanlæg

Børnene får en sodavand eller lign.

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

RYDNING AF PLADSEN 

Ved større ulykker, brand m.v. lukkes pladsen.

Beslutning om dette kan træffes af

Beredskabsudvalget (Carsten, Preben, Henrik C og Morten) eller mindst 2 af disse

Lukkes pladsen sammenkaldes Markedsudvalget og den sikkerhedsansvarlige straks, der assisterer ved tømning af pladsen.

Undgå at skabe panik uanset hvad det er der er sket.

Der meddeles over højtaleranlæg, at pladsen skal tømmes, og at man i god ro og orden skal forlade pladsen og følge de anvisninger der gives at de rødtklædte personer gives.

Tivoli  24 23 12 18 og teltet 22 68 95 53 kontaktes pr. telefon. (se alarminstruks)

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

KALDEANLÆG/HØJTALERE

 

Højtaleranlæg kontrolleres inden markedet for funktionalitet. Der opsættes i alt 6-8 højtalere.

Det skal kunne høres på hele pladsen ved alm. Støjniveau.

Anlægget betjenes af vagten, og anvendes til

 

 • præsentation af programbegivenheder
 • alarmmeddelelser (husk rolige og tydelige meddelelser – ikke panik!)
 • eftersøgning af børn eller forældre
 • andre nødopkald efter vagtens vurdering

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

HUNDEVAGT 

Nat efter fredag, lørdag og søndag er der hundevagt.

Denne udføres af Schæferhundeklubben.

Vagten har adgang til kontor, og skriver i loggen hvad der er sket.

Der runderes på pladsen for dels

Brandkontrol

Tyverikontrol

Alm. Overvågning

Vagten har et kort over, hvor på pladsen der sker overnatning og i tilfælde af brand alameres/vækkes alle sovende. (max. 2 pr. telt.)

Vagten slutter om morgenen, når kontorvagter møder kl 6.00

Sker der akutte problemer, alameres der direkte af vagten, jf. kontrakt.

Kontakt i Schæferhundeklubben Rene Otkjær 20 82 57 55

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

BOMME 

Bomme i begge ender af Frederiksgade er lukket fra tirsdag aften, når betonklodser sættes op, til mandag aften.

Disse åbnes ved

 • store indkørsler
 • musikindgang
 • indkørsel af brand/redningskøretøjer m.v. hvis de kommer denne vej

Lukning af gaden sker efter aftale med kommunens vejmyndighed. (tilladt fra tirsdag aften til tirsdag morgen)

Alle udvalgsmedlemmer har nøgle til bommen.

 

 

 

 

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

AFSPÆRRING

 

 

Der opsættes afspærring i den vestlige side af Frederiksgade nord for Stenberggades udkørsel.

 

Her skal ikke parkeres, idet pladsen af praktiske og sikkerhedsmæssige årsager skal være åben.

 

Afspærring laves seneste torsdag aften.

 

Afspærring sker ved orange kejler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

ØL-TELTET/Markedskroen

 

 

Teltet har sin egen brand- og politigodkendelse.

 

Kopi af denne skal udleveres til Markedsforeningen inden teltet må åbnes. Det samme gælder, at kopi af alkoholbevilling skal forefindes på markedskontoret.

 

Nærværende omfatter således ikke instrukser i teltet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brønderslev Marked

BEREDSKABSKORT

SALG FREDAGSBILLETTER

 

 

Der sælges rabatbilletter a 50,- i separat kasse (i alt 4 billetter).

 

Disse sælges tillige på  hos Nordjyske, Agerbæk, hos Granat og i Spar Nord.

 

Pengene indsættes i Spar Nord på konto

 

9028 457 53 70573

 

Mobil Pay kan anvendes.  Nummer 68885

Markedsudvalget indsamler løbende fredag billetter hos øvrige salgssteder.